Algemene voorwaarden

AlleenstaandeOuders.com is een datingsite. Registratie bij AlleenstaandeOuders.com staat vrij aan een ieder die tenminste de leeftijd van 18 jaren heeft bereikt. Registratie bij AlleenstaandeOuders.com is alleen bedoeld voor natuurlijke personen. Rechtspersonen kunnen op AlleenstaandeOuders.com geen account aanmaken. Door lid te worden van AlleenstaandeOuders.com accepteert u onze algemene voorwaarden en gaat u een wettelijke overeenkomst aan met AlleenstaandeOuders.com. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden is registratie niet mogelijk. Indien de algemene voorwaarden u niet duidelijk zijn, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op de website.

Algemene voorwaarden AlleenstaandeOuders.com, versie: 13-5-2023

Artikel 1: Definities

AlleenstaandeOuders.com: De website AlleenstaandeOuders.com, onderdeel van MayByte, gevestigd te Lelystad, ingeschreven in het handelsregister te Lelystad onder nummer 53732308.

Leden (het lid): De natuurlijke persoon van 18 jaar of ouder, tussen wie en AlleenstaandeOuders.com een overeenkomst tot stand is gekomen doordat deze persoon zich bij AlleenstaandeOuders.com heeft ingeschreven.

Diensten: Alle gratis en betaalde diensten die ter beschikking staan voor leden op AlleenstaandeOuders.com.

Account: Het profiel dat door het lid wordt aangemaakt en ingevuld bij AlleenstaandeOuders.com.

Account-activatie: Nadat de inschrijving voltooid is krijgt het lid dat zich bij AlleenstaandeOuders.com heeft ingeschreven een e-mail op het door hem/haar ingevulde e-mailadres. In deze e-mail zit een activatielink waardoor het profiel van het lid wordt geactiveerd. Het lid dient verplicht het account te activeren om gebruik te kunnen maken van de diensten van AlleenstaandeOuders.com.

Lidmaatschap: Van een lidmaatschap is sprake wanneer een natuurlijk persoon een bestaand profiel op AlleenstaandeOuders.com heeft.

Beheerders: De personen achter AlleenstaandeOuders.com die de website draaiende en goed georganiseerd houden.

Artikel 2: Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tot stand zijn gekomen tussen het lid en AlleenstaandeOuders.com.

Artikel 3: Vereisten voor registratie

Alleen een natuurlijk persoon kan lid worden van AlleenstaandeOuders.com. Deze persoon moet tenminste de leeftijd van 18 jaren bereikt hebben en dient akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden bij inschrijving. Verder dient het lid zijn of haar gegevens naar waarheid in te vullen en bij inschrijving een foto te uploaden waarop hij/zij goed zichtbaar is. Indien dit niet het geval is voldoet zijn/haar profiel niet aan de vereisten om goedgekeurd te worden, dan wel gebruik te kunnen maken van een actief account en de diensten van AlleenstaandeOuders.com.

Artikel 4: De overeenkomst

4.1) Totstandkoming van de overeenkomst: De overeenkomst tussen het lid en AlleenstaandeOuders.com komt automatisch tot stand doordat het lid bij de inschrijving bij AlleenstaandeOuders.com akkoord dient te gaan met de algemene voorwaarden welke op de website te raadplegen zijn.

4.2) Duur van de overeenkomst: Vanaf het moment van account-activatie zal de overeenkomst voor onbepaalde tijd ingaan. Het lid heeft te allen tijde het recht zijn account te verwijderen en aan te passen. Als een lid zich niet aan de voorwaarden van AlleenstaandeOuders.com houdt tijdens het gebruik maken van onze dienst, dan behoudt AlleenstaandeOuders.com zich het recht voor om leden en accounts te verwijderen dan wel te weigeren of te blokkeren zonder voorafgaande kennisgeving.

4.3) Vóór het aangaan van een betaald lidmaatschap wordt het lid op de hoogte gesteld van de tarieven, de automatische verlenging, opzegging van lidmaatschap en het verwijderen van het account al dan niet met een lopend abonnement.

4.4) Bij het aangaan van een betaald lidmaatschap zal aan het eind van de looptijd het abonnement automatisch maandelijks worden verlengd met één maand opzegtermijn. Deze automatische verlenging kan het lid op elk moment stopzetten op de pagina “Account instellingen”.

4.5) Een lid heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de aankoop te herroepen. Deze termijn gaat in op de dag dat het lid het betaalde abonnement heeft gekocht. Heeft het lid tijdens de herroepingstermijn gebruik gemaakt van de dienst, dan behoudt AlleenstaandeOuders.com het recht voor om voor dit gebruik een redelijke vergoeding te rekenen.

Artikel 5: Verwijderen van de account

5.1) Een lid kan zijn/haar account te allen tijde verwijderen. Een lid van AlleenstaandeOuders.com kan zich uitschrijven door in te loggen op zijn/haar account en via Account instellingen te gaan naar Account verwijderen.

5.2) AlleenstaandeOuders.com kan de registratie van een lid zonder opgaaf van redenen verwijderen of blokkeren als deze zich niet houdt aan algemeen geldende normen en waarden en/of voorwaarden van de website.

5.3) Als een lid een abonnement heeft lopen en het account voortijdig wil verwijderen, dan wordt het account gedeactiveerd. Het lid is dan niet meer zichtbaar voor leden en kan geen gebruik meer maken van de website. Het lid betaalt de kosten voor de tijd dat het abonnement nog loopt. Zodra het abonnement is opgezegd en/of verlopen is, wordt het account definitief verwijderd.

5.4) Bij opzegging, verwijderen en bij blokkeren van een account wordt geen geld terug betaald.

5.5) Bij opzegging / verwijdering van het account ontvangt het lid een bevestiging van zijn/haar opzegging op het e-mailadres dat bij AlleenstaandeOuders.com bekend is.

Artikel 6: Aansprakelijkheid van AlleenstaandeOuders.com

6.1) AlleenstaandeOuders.com doet haar uiterste best om bereikbaar en online te zijn maar kan de bereikbaarheid en continue beschikbaarheid van de diensten niet volledig garanderen.

6.2) Als er onderhoud aan de website wordt verricht dan zal AlleenstaanOuders.com zijn/haar leden zoveel mogelijk vooraf op de hoogte stellen en de overlast hiervan zoveel mogelijk beperken.

6.3) AlleenstaandeOuders.com aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

6.4) Deelname aan de website, op date gaan en andere activiteiten via deze website evenals afspraken met andere leden zijn altijd 100% voor eigen risico.

6.5) AlleenstaandeOuders.com geeft geen garantie op succes of op een relatie.

Artikel 7: Privacy en bescherming van persoonsgegevens

7.1) Privacy: Op AlleenstaandeOuders.com zijn alle profielen openbaar voor andere leden. Account-/persoonsgegevens zoals je e-mailadres, zijn niet zichtbaar voor andere leden. Gratis leden hebben toegang tot een beperkt aantal leden en berichten. Leden met een abonnement hebben toegang tot verschillende betaalde functies op de website waaronder de chat.

7.2) Bescherming van persoonsgegevens: De gegevens die door het lid bij inschrijving en via het account verstrekt worden zoals persoonsgegevens, berichten en dergelijke zullen door AlleenstaandeOuders.com niet aan derden verstrekt worden en zullen slechts intern gebruikt worden om de website te optimaliseren en om het lid te koppelen aan mogelijke partners.

7.3) Bij de Privacy voorwaarden van AlleenstaandeOuders.com staat verder beschreven op welke wijze de persoonsgegevens van het lid wordt verwerkt. AlleenstaandeOuders.com houdt zich hierbij aan de wettelijke regels met betrekking tot bescherming van privacy en de cookie-wetgeving.

Artikel 8: Intellectueel eigendom en auteursrecht

8.1) Intellectueel eigendom en auteursrecht website: Het intellectueel eigendom van de gehele website (layout, teksten, afbeeldingen, database, logo's, exclusief de inhoud die door leden in de profielen wordt verwerkt) ligt bij AlleenstaandeOuders.com.

8.2) Intellectueel eigendom en auteursrecht overige informatie: Het intellectueel eigendom betreffende inhoud van de profielen (door het lid zelf toegevoegd in zijn/haar profiel), bestaande uit tekst en/of afbeeldingen, ligt geheel bij het lid dat tevens auteur en geportretteerde van deze gegevens en afbeeldingen is.

Artikel 9: Niet toegestaan gedrag

9.1) Als een gebruiker van AlleenstaandOuders.com handelt in strijd met artikel 9 zoals hieronder beschreven, kan AlleenstaandeOuders.com het lidmaatschap van het lid opzeggen en zijn profiel direct aanpassen, blokkeren of verwijderen. Bij een lopend abonnement wordt geen geld terugbetaald na het verwijderen van het account door de beheerders van AlleenstaandeOuders.com. Een lid accepteert dat als hiervoor een redelijke aanleiding bestaat, AlleenstaandeOuders.com de door hem aangeleverde gegevens en gedrag kan controleren in verband met mogelijke overtredingen van artikel 9.

9.2) Handelingen die strijdig zijn met wet- en regelgeving: Elke handeling van een lid die in strijd is met een wettelijke bepaling of regelgeving zal hierop door AlleenstaandeOuders.com worden aangesproken danwel zonder voorafgaande kennisgeving, worden geblokkeerd en/of verwijderd.

9.3) Opgeven van onjuiste gegevens: Indien de beheerders van AlleenstaandeOuders.com erachter komen dat een lid onjuiste gegevens heeft ingevuld behoudt AlleenstaandeOuders.com zich het recht voor de inschrijving van een lid te beëindigen en het lid verdere toegang tot de site te weigeren.

9.4) Het is niet toegestaan om:

  • meerdere profielen per persoon aan te maken
  • informatie op een profiel van een andere gebruiker openbaar te maken, te gebruiken danwel te verspreiden zonder toestemming van de rechtmatige eigenaar
  • inloggegevens aan derden te geven, deze zijn strikt persoonlijk

9.5) Een lid is persoonlijk verantwoordelijk voor wat hij/zij op de website van AlleenstaandeOuders.com deelt en/of publiceert via een profiel of de chat.

9.6) Het is niet toegestaan om een account aan te maken, gericht op vraag en aanbod van seksuele handelingen. Ook obscene afbeeldingen zijn niet toegestaan. Deze profielen worden zonder voorafgaande kennisgeving geblokkeerd en/of verwijderd.

9.7) Zonder toestemming reclame maken op AlleenstaandeOuders.com: Indien de beheerders van AlleenstaandeOuders.com erachter komen dat een lid van AlleenstaandeOuders.com de website gebruikt dan wel probeert te gebruiken als reclamemiddel zal dit lid per direct verwijderd worden en zal het bedrijf waarvoor het lid reclame maakt op AlleenstaandeOuders.com hierop aangesproken worden (onder vermelding van de gegevens van het lid).

9.8) Het maken van kwetsende en beledigende opmerkingen: Indien door de beheerders van AlleenstaandeOuders.com wordt vastgesteld dat een lid zich schuldig maakt aan het maken van kwetsende en/of beledigende opmerkingen zal dit lid een waarschuwing krijgen. Indien het lid zich vervolgens nogmaals schuldig maakt aan het maken van kwetsende en/of beledigende opmerkingen zal dit lid definitief verwijderd worden.

9.9) Misbruik maken van de website: In alle gevallen waarin door de beheerders van AlleenstaandeOuders.com wordt geoordeeld dat een lid dan wel rechtspersoon misbruikt maakt of wil maken van de website van AlleenstaandeOuders.com zullen gepaste maatregelen genomen worden welke kunnen variëren van een waarschuwing tot een rechtszaak.

9.10) Indien een lid zich schuldig maakt aan het verspreiden junkmail, spam, kettingbrieven, mailings of bulk-verspreiding van e-mail of berichten, staat het AlleenstaandeOuders.com vrij om deze profielen te verwijderen.

9.11) Overig niet toegestaan gedrag: Wanneer AlleenstaandeOuders.com van mening is dat het gedrag van een lid aangemerkt kan worden als niet toegestaan gedrag bijvoorbeeld na onderzoek van (terechte) klachten of rapportage, zal AlleenstaandeOuders.com het lid dat dit gedrag vertoond hiervan op de hoogte stellen en zal AlleenstaandeOuders.com, afhankelijk van de aard van het gedrag, naar haar idee gepaste maatregelen treffen.

9.12) Als een lid op AlleenstaandeOuders.com een ander lid rapporteert, wordt dit onderzocht door de beheerders van AlleenstaandeOuders.com. AlleenstaandeOuders.com zet zich in om handmatig alle profielen te keuren en hierbij profielen te controleren op onwaarheden, misleiding of anderszins afbeeldingen en tekst waarbij duidelijk is dat ze schade of hinder kunnen toebrengen aan andere leden. Het staat AlleenstaandeOuders.com vrij om deze profielen naar eigen inzicht aan te passen, te blokkeren of te verwijderen.

9.13) Op AlleenstaandeOuders.com wijzen wij leden op mogelijke misleiding door kwaadwillenden op de website. Bekijk onze tips op Veilig daten.

Artikel 10: Wijzigingen door AlleenstaandeOuders.com aangebracht

AlleenstaandeOuders.com behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden.

Artikel 11: Toepasselijk recht

11.1) Op alle overeenkomsten gesloten met AlleenstaandeOuders.com is het Nederlands recht van toepassing.

11.2) Voor alle eventuele geschillen met AlleenstaandeOuders.com zal de rechtbank Zwolle-Lelystad bevoegd zijn.

Laatst bijgewerkt op 13-5-2023

Schrijf je gratis in
Minimaal 1 hoofdletter Minimaal 1 kleine letter Minimaal 1 cijfer
Minimaal 1 speciaal karakter Minimaal 8 tekens lang
De algemene voorwaarden, de privacyverklaring en de cookiebepalingen zijn van toepassing.